Kadra

Mauraid Kavanagh

Trochę o 

Mauraid

Mauraid jest pedagogiem z pasją z dużym doświadczeniem w nauczaniu dzieci w każdym wieku. Będąc obywatelką Wielkiej Brytanii od wielu lat mieszkającą w Polsce, może poszczycić się wyjątkową zaletą – biegłą znajomością języka angielskiego i polskiego. Mauraid jest certyfikowaną instruktorką w ramach prestiżowego programu certyfikacji Inline (ICP) z siedzibą w USA, co gwarantuje, że spełnia najwyższe standardy nauczania.

Zaangażowana w oferowanie zróżnicowanego i włączającego doświadczenia edukacyjnego, Mauraid kładzie nacisk na jasną komunikację, aby każdy uczeń mógł z łatwością zastosować się do jej wskazówek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w nauczaniu wyróżnia się w pracy z dziećmi w każdym wieku. Kładzie nacisk na cierpliwość, zachętę i głębokie zrozumienie indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się każdego dziecka.

Środowisko nauczania Mauraid jest bezpieczne i przyjemne, co pozwala jej uczniom rozwijać umiejętności jazdy na rolkach, jednocześnie zwiększając ich pewność siebie i poczucie własnej wartości. Jej zaraźliwa miłość do sportu motywuje uczniów nie tylko do zostania wprawnymi rolkarzami, ale także do docenienia radości i dyscypliny, jakie niesie ze sobą jazda na rolkach.

A little about

Mauraid

Mauraid is a passionate educator with extensive experience in teaching children of all ages. A British national living in Poland for many years, she boasts a unique advantage – fluency in both English and Polish. Mauraid is a certified instructor through the prestigious Inline Certification Program (ICP) based in the USA, ensuring she meets the highest teaching standards.

Committed to offering a diverse and inclusive learning experience, Mauraid emphasizes clear communication to ensure that every student can easily follow her guidance. With years of teaching experience, she excels in working with children of all ages, prioritizing patience, encouragement, and a deep understanding of each child's individual needs and learning style.

Mauraid's teaching environment is safe and fun, allowing her students to develop their skating skills while also boosting their confidence and self-esteem. Her infectious love for the sport motivates her students not only to become skilled skaters but also to appreciate the joy and discipline that skating brings.

Ewelina Klimaszewska

Trochę o 

Ewelinie

Ewelina jest niezwykłą osobą, znaną z podwójnej wiedzy: certyfikowanego instruktora ICP, Inline Certification Program (ICP) z siedzibą w USA oraz nauczyciela matematyki. W swojej szkole zyskała opinię jednej z najpopularniejszych i najskuteczniejszych pedagogów, doskonale radząc sobie w roli nauczyciela szkoły podstawowej.

Umiejętności pedagogiczne Eweliny wykraczają poza ramy klasy, ponieważ posiada głęboką pasję do rolek. Jej entuzjazm jest zaraźliwy i służy jako pomost do łączenia się z innymi na głębszym poziomie. To powiązanie wykracza poza granice wieku, gdyż umiejętnie prowadzi profesjonalne zajęcia z jazdy na rolkach dla osób w każdym wieku, także dla dorosłych.

Zaangażowanie Eweliny zarówno w edukację, jak i jazdę na rolkach jest naprawdę inspirujące. Jej umiejętność równoważenia tych podwójnych ról pokazuje jej wyjątkowe umiejętności wielozadaniowości i zaangażowania. Jej podstawowe metody nauczania świadczą o zdolności do angażowania młodych umysłów, a jej rola jako instruktorki z certyfikatem ICP pokazuje jej zaangażowanie w doskonałość i bezpieczeństwo w świecie skateboardingu.

Wyjątkowa umiejętność nawiązywania kontaktów, miłość do nauczania i niezachwiana pasja Eweliny Klimaszewskiej do jazdy na rolkach czynią ją wyróżniającą się postacią zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i rolkarskim. Ucieleśnia ducha prawdziwego wychowawcy i mentora, wywierając pozytywny wpływ na wszystkich, których spotyka.

A little about 

Ewelina

Ewelina is a remarkable individual, known for her dual expertise as an ICP certified instructor, Inline Certification Program (ICP) based in the USA, and a mathematics teacher. Within her school, she has earned the reputation as one of the most popular and effective educators, excelling in her role as a primary teacher.

Ewelina's teaching prowess extends beyond the confines of the classroom, as she possesses a profound passion for the world of skating. Her enthusiasm for the sport is infectious and serves as a bridge to connect with others on a deeper level. This connection extends beyond age boundaries, as she adeptly leads professional skating classes for individuals of all ages, including adults.

Ewelina's commitment to both education and skating is truly inspiring. Her ability to balance these dual roles showcases her exceptional multitasking skills and dedication. Her primary teaching methods are a testament to her ability to engage young minds, while her role as an ICP certified instructor demonstrates her commitment to excellence and safety in the world of skating.

Ewelina Klimaszewska's unique ability to foster connections, her love for teaching, and her unwavering passion for skating make her a standout figure in both the educational and skating communities. She embodies the spirit of a true educator and mentor, leaving a positive impact on all those she encounters.